Handanalyse als middel tot zelfinzicht

Door: Paul Bles

Datum: woensdag 3 juni 2020
Tijd: 20.00 - 22.00 uur; de deur gaat open om 19.30 uur
Kosten: € 10,00

Het is al lang bekend dat er een samenhang is tussen het menselijk fy­sieke lichaam, het karakter en de kosmische energieën. Men spreekt dan over een morfologisch systeem. (Morfologie = weten­schap van de men­selijke vorm). Handanalyse is daar­bij het verst ontwikkeld, vanuit de oude Indiase cultuur. Natuurlijk dient men deze oude spirituele wetenschap naar deze tijd toe te vertalen en daarbij aan te sluiten aan nieuwe inzichten op psycholo­gisch en thera­peutisch gebied.

Handanalyse is gericht op inzicht en niet op het voorspellen van de toekomst. Uiteraard kan wel een tendens voor de toekomst worden afgelezen, maar de mens blijft vrij in zijn of haar handelen in het evolutieproces. Kijken naar tendensen wordt dan een kans, een gelegenheid tot groei en zelfrealisatie. Op deze manier kan men een nieuwe weg in het leven inslaan, welke leidt tot nieuwe kansen en creatie van dat wat de mens werkelijk in zijn essentie gelukkig maakt.

Handanalyse is dan ook bedoeld om te vinden waar iemand zijn eigen geluk en groei in de weg staat. Als men dat weet is de weg tot dat geluk en die groei open.

Handanalyse biedt moge­lijk­heden op veel terreinen zoals o.a.: inzicht in het karakter; relatiebegeleiding; opspo­ren van blokkades en onderliggen­de oorzaken; ten­densen en toe­kom­stig potentieel; fysie­ke, emotionele, men­tale en spiri­tuele vra­gen; existenti­ële levensvragen; communica­tiever­betering; be­grijp je kind beter; leerpro­blemen; beroepskeu­zebege­lei­ding.

Met handanalyse kunnen we worden wie we zijn.

Info over Paul Bles

Paul is oorspronkelijk jurist, leraar en decaan. Hij bestu­deerde diverse filosofische en psychologische gebieden. En volgde de opleiding tot diagnostisch handanalist aan de Aca­demie Antropody­namica en was vele jaren daaraan verbon­den ge­weest als docent en studie-organisator.

Zoe ook de website: www.pbles.com of mailen naar: hand@pbles.com


Inschrijven


*
*
*
*
*
*
*
*
*