Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITEITEN

1. De activiteiten worden gegeven bij De Sprong, Tournooiveld 10, 5663 EA in Geldrop of per uitzondering op een externe locatie. In het laatste geval zal dit duidelijk vermeld worden op de site van De Sprong bij de betreffende activiteit.

2. Tijdens schoolvakanties worden er doorgaans geen lessen gegeven.

3. Inschrijven voor alle activiteiten bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op de website of anders via email (info@desprong-geldrop.nl) of telefoon: 040-285 87 57. Indien dit niet mogelijk is, dan persoonlijk op maandag t/m vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bij De Sprong.

4. Voor alle activiteiten geldt, dat ze doorgaan bij voldoende deelnemers zoals vermeld op de website van de Sprong.

5. Informatie over de activiteiten is te verkrijgen bij De Sprong en op de website: www.desprong-geldrop.nl

6. Deelname aan alle activiteiten van de Sprong is geheel voor eigen risico.

7. Als om welke reden dan ook een les uitvalt, wordt de les later ingehaald of de kosten voor deze les worden gecompenseerd.

INSCHRIJVING

1. Deelnemers verbinden zich na inschrijving (schriftelijk of mondeling) voor de gehele activiteit.

2. Indien het aantal inschrijvingen van een bepaalde cursus of workshop onvoldoende is, behoudt de Sprong zich het recht voor, deze activiteit te annuleren of uit te stellen. Als de activiteit niet doorgaat wordt uiteraard het reeds betaalde cursusgeld volledig terugbetaald. Ook kan De Sprong besluiten een activiteit aan te passen in duur en/of prijs. Men krijgt hierover dan uiterlijk een week voor vermelde aanvangsdatum bericht. Uiteraard vindt er hierop volgend overleg met de deelnemer plaats en kan de deelnemer beslissen over al-of niet deelnemen.

3. Als men zich inschrijft voor een cursus waarbij het maximum aantal deelnemers is bereikt, kan men op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt bij de activiteit krijgt men hiervan bericht en kan men instromen.

4. Als men een doorlopende cursus volgt, gaat De Sprong er zonder tegenbericht vanuit dat er het volgende seizoen weer deelgenomen wordt. Men krijgt dan automatisch bericht over de startdatum van het nieuwe seizoen, het lesrooster en het te betalen cursusgeld.

5. Indien men zich heeft opgegeven voor een activiteit en deze niet kan bijwonen, kan men zich, in overleg met De Sprong, laten vervangen door een andere deelnemer.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Na inschrijving bij activiteiten ontvangt men een bevestiging en een factuur (m.u.v. inspiratiebijeenkomsten en meditaties) om het lesgeld over te maken. Na bevestiging van de inschrijving is deze definitief.

2. De betaling van een activiteit is mogelijk door het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk 1 week voor aanvang, over te maken naar rekeningnummer NL97RABO 011 71 96 231 (BIC nr. RABONL2U) o.v.v. van de naam van de activiteit, factuurnummer en naam deelnemer.

3. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn op de rekening van de Sprong is bijgeschreven, wordt er een herinneringsbrief per post of e-mail verstuurd. Na het versturen van de herinneringsbrief heeft men nog 7 dagen de gelegenheid om het cursusgeld te betalen. Daarna wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

4. Zonder betaling vooraf is deelname aan een activiteit uitgesloten.

5. Inspiratie- en meditatie bijeenkomsten worden bij binnenkomst contant betaald aan de kassa of aan de docent op de dag van de deelname.

6. Terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden is alleen mogelijk bij annulering tot een week voor aanvang van de desbetreffende activiteit.

7. Verzuim van de lessen vanwege bijvoorbeeld kortstondige ziekte of vakantie, geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

8. Restitutie is alleen mogelijk bij langdurige (vanaf 6 weken) ziekte, ziekenhuisopname of zorgverlof van een ziek kind, partner of ouder en in overleg met de administratie.

AANSPRAKELIJKHEID

De Sprong Geldrop is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. Deelname aan de activiteiten van de Sprong is op eigen risico.

AKKOORDVERKLARING

Door inschrijving verklaart men akkoord te gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden en het privacyreglement zoals vermeld op de website.